Lietuvos vieta Europos Sąjungoje

Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare, be abejonės, prekyba su ES valstybėmis narėmis tampa ypatingai aktyvi. Lietuvai ES tampa pagrindiniu prekybos partneriu ir investicijų šaltiniu. Šiandien Lietuva, kaip ir kitos valstybės narės, funkcionuoja kaip vieninga ekonomika, stimuliuoja prekybą tarp ES valstybių, didina produktyvumą ir konkurencingumą. Visų šalių vyriausybės savo svarbiausia misija laiko verslo aplinkos gerinimą. ES, kaip vieningas ekonominis darinys, yra pagrindinis Lietuvos užsienio prekybos partneris, todėl Lietuvos eksporto galimybes ir ekonominę plėtrą tiesiogiai įtakoja ekonominė situacija ES bei šalių narių ekonominio augimo tempai. Ir toliau augant Lietuvos ekonominės integracijos su ES laipsniui, ši ekonomikų sąveika turės tendenciją toliau stiprėti. Tapus ES vidaus rinkos dalimi atveria naujos galimybės Lietuvos verslui, tačiau kai kuriose srityse tenka atlaikyti išaugusią konkurenciją. Ypač yra ir bus susiduriama su kompleksiškais uždaviniais, integruojantis į Europos Sąjungos struktūras ir dalyvaujant įvairiose programose. Lietuvos pramonės įmonės palaipsniui prisitaikė prie sudėtingų tarptautinės veiklos sąlygų. Ženklus produkcijos eksporto augimas rodo pramonės konkurencingumo didėjimą. Norint pasinaudoti ES rinka, reikia toliau gerinti įmonių konkurencingumą, didinti naujų didelės pridėtinės vertės gaminių gamybą. Bendroje šalies pramonės įmonių realizuotojų produkcijoje lėtai auga naudojančios aukštos kvalifikacijos darbo jėgą, į mokslo tyrimus ir aukštas technologijas orientuotos pramonės dalis. Tai neigiamas veiksnys, kuomet pasaulyje ima dominuoti žinių pagrindu plėtojama ekonomika, kuris ateityje gali bloginti Lietuvos pramonės konkurencingumą.