Europos sąjungos biudžetas

Europos Sąjunga nėra valstybė – ji yra valstybių sąjunga. Tačiau federacinės valstybės (tokios valstybės politinių sprendimų galia yra padalinta centrinėms valdymo institucijoms bei federacijos vienetams) užuomazgas jau galime matyti ir šiandien. Viena iš jų – bendras Europos Sąjungos biudžetas.

2006 m. gegužės 3 d. Komisija patvirtino 2007 m. preliminarų biudžeto projektą (PBP) – tai yra pirmasis biudžeto sudarymo procedūros etapas. Galutinį biudžetą turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Tai yra pirmasis biudžetas, sudarytas pagal naująją daugiametę finansinę struktūrą, pagal kurią 2007–2013 m. bus tvarkomi ES finansai. Komisija 2007 m. ES išlaidoms pasiūlė skirti 126,8 mlrd. eurų sumą, t. y. 4,6 % didesnius įsipareigojimų asignavimus, palyginti su 2006 m. Mokėjimų asignavimai taip pat padidės 3,9 % iki 116,4 mlrd. eurų. Preliminariame biudžeto projekte numatyti įsipareigojimų asignavimai sudaro 1,08 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), o mokėjimų asignavimai – 0,99 % BNP. Pasiūlyme numatoma 11,5 % padidinti ES finansavimą su konkurencingumu susijusiems tikslams, o ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo sanglaudos skatinimo tikslams – beveik 15 %, o tai yra beveik 54 mlrd. eurų.

Kadangi konkurencingumas toks svarbus, nemaža biudžeto dalis tenka moksliniams tyrimams ir naujovėms. Pinigais skatinama imtis integruotų europinių projektų, kuriais sutelkiamos įvairiose ES šalyse dirbančių sveikatos, maisto, biotechnologijų, informacijos ir ryšių technologijų, nanotechnologijos, energetikos, aplinkos, transporto, saugumo, kosmoso ir kt. sričių mokslininkų pastangos. Ypač stengiamasi padėti diegti naujoves mažosioms įmonėms, nes jos yra ES ekonomikos pagrindas. Iš visų įsipareigojimų asignavimams numatytų 126,8 mlrd. eurų 54,3 mlrd. eurų bus išleista konkurencingumo ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo sanglaudos politikai.  Ši suma 6,8 mlrd. eurų didesnė už 2006 m. sumą, siekusią 47,5 mlrd. eurų. Šis padidėjimas turi strateginę reikšmę, kadangi į pirmą išlaidų kategoriją įtrauktos pagrindinės programos, tarp jų ir Konkurencingumo ir naujovių programa (palyginti su 2006 m., finansavimas išaugo 53 %), Transeuropinių tinklų programa (+ 18 %) bei mokymosi visą gyvenimą programa (taip yra pervadinta SOCRATES ERASMUS programa) (+ 30 %), taip pat naujos kartos Sanglaudos politikos programos, kuriose 2007 m. pirmą kartą visateisiškai dalyvaus 2004 m. į ES įstojusios šalys.